Obchodní podmínky

znění verze 1.2
účinné od 5. září 2022

 

Těmito obchodními podmínkami se řídí smlouva o poskytování právních služeb, kterou pro účely zodpovězení právního dotazu uzavírá OYERS advokátní kancelář, v.o.s., IČ: 17497680, sídlem Okružní 433/1, 638 00 Brno, jakožto poskytovatel (dále jen „poskytovatel“), s klientem, který právní dotaz pokládá.

I. Vznik právního vztahu

 1. Poskytovatel nabízí službu poskytnutí právní rady jakožto jednu z forem poskytování právních služeb ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen „zákon o advokacii“). Samotné provozování aplikace zahrnující možnost položit právní dotaz není návrhem na uzavření smlouvy.
 2. Klient prostřednictvím instrukcí obsažených ve webové aplikaci na adrese poradna.zakonyprolidi.cz (dále jen „webová aplikace“) podává žádost o poskytnutí právní rady. V rámci formuláře vyplní své identifikační a kontaktní údaje, dále pak v rámci tohoto formuláře popíše právní situaci či problém, jejichž řešení ho zajímá, případně položí právní dotaz, na nějž chce znát odpověď. Odesláním žádosti o poskytnutí právní rady klient souhlasí s těmito obchodními podmínkami.
 3. Žádost učiněná jakýmkoliv jiným způsobem, např. telefonicky či e-mailem, se neřídí těmito obchodními podmínkami. Poskytovatel na ni bude reagovat tak, jak mu ukládá zákon o advokacii, přičemž v případě zahájení poskytování právních služeb se bude postupovat podle individuálně sjednané smlouvy o poskytování právních služeb, ať již písemné či ústní.
 4. Poskytovatel na žádost o poskytnutí právní rady bude po zhodnocení náročnosti zodpovězení dotazu a svých kapacitních možností reagovat:
  1. vyrozuměním, že žádost o poskytnutí právní rady v režimu online právní poradny nepřijímá, a to ať už z důvodu kapacitního, důvodů spojených s typem dotazu, pokud nastalá situace podle názoru poskytovatele vyžaduje přímé jednání klienta s advokátem, nebo z důvodu, že k zodpovězení dotazu je třeba specializace, kterou poskytovatel nemá, v některých případech má dokonce povinnost odmítnout poskytnutí právních služeb dle právních předpisů upravujících výkon advokacie (např. v případě střetu zájmů dle § 19 zákona o advokacii),
  2. e-mailovým návrhem na uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, jejíž rámec je vymezený těmito obchodními podmínkami, a to tak, že klientovi sdělí cenovou nabídku za zodpovězení dotazu společně s odkazem na platební bránu k jejímu zaplacení, případně dalšími informacemi a specifikacemi podmínek k poskytnutí právní rady.
 5. Smlouva o poskytování právních služeb je uzavřena okamžikem zaplacení celé ceny uvedené v návrhu na uzavření smlouvy dle odst. 4 písm. b). Obsahem smlouvy jsou tyto obchodní podmínky společně s možnými specifikacemi, které poskytovatel vymezil v návrhu na uzavření smlouvy.
 6. Je vyloučena úprava § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tzv. akceptace s odchylkou. V tomto ohledu platí, že poskytovatel odmítá přijetí nabídky, které obsahuje jakýkoli dodatek či odchylku. Klient nemusí na návrh na uzavření smlouvy přistoupit. Smlouvu tedy nemusí uzavřít a nebude za to nijak sankcionován. Pokud však platbu dle předchozího odstavce provede, činí tak za podmínek uvedených v návrhu na uzavření smlouvy a s těmito podmínkami tímto souhlasí.
 7. Tato služba neslouží k obecnému přijímání právních případů za účelem vypracování podání k soudům, správním orgánům a k převzetí právního zastoupení. Proto poskytovatel z této služby vylučuje odesílání dotazů týkajících se plnění, které se promlčí ve lhůtě kratší než 14 dní ode dne podání dotazu, případně dokumentů, které stanovují lhůtu k podání opravného prostředku, žaloby či jiné reakce, v okamžiku položení žádosti o poskytnutí právní rady již kratší než těchto 14 dní. Klient je důrazně vyzýván, aby si v takovýchto případech přímo domluvil osobní schůzku s někým z řad advokátů.

II. Prohlášení klienta

 1. Klient podáním žádosti o poskytnutí právní rady prohlašuje:
  1. že je plně svéprávný a je tedy způsobilý tuto smlouvu uzavřít,
  2. že pokud tento formulář vyplňuje za právnickou osobu, pak je oprávněný ji v této věci zastupovat.
 2. Klient, který je spotřebitelem, odesláním žádosti o poskytnutí právní rady výslovně žádá, aby mu byla tato rada poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. To znamená, že klient nemůže v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, byla-li mu právní služba již poskytnuta.
 3. Klient bere na vědomí, že smlouva o poskytování právních služeb je uzavírána čistě a jen pro účely poskytnutí právní rady vymezené v žádosti o poskytnutí právní rady za podmínek vymezených v návrhu na uzavření smlouvy a v těchto obchodních podmínkách. V případě, že klient bude stát o poskytnutí další právní rady ve stejné či v odlišné věci, je třeba uzavření nové smlouvy o poskytování právních služeb. Klient přitom bere na vědomí, že i v tomto případě bude mít poskytovatel jako advokát právo (a v některých případech i povinnost) poskytnutí právní služby odmítnout v souladu s § 18 a 19 zákona o advokacii.
 4. V případě, že klient je právnickou osobou nebo osobou samostatně výdělečně činnou a potřebuje mít na faktuře uvedeno IČO, je klient povinen poskytovatele o tomto bezodkladně informovat, aby mu mohla být vystavena faktura doplněná o IČO.

III. Lhůta pro poskytnutí právní rady

 1. Poskytovatel reaguje na žádost o poskytnutí právní rady nejpozději následující pracovní den, a to způsoby vymezenými v čl. I. odst. 4 písm. a) či b) těchto podmínek.
 2. Klient může cenu dle návrhu na uzavření smlouvy o poskytování právních služeb uhradit do 7 dnů od doručení e-mailového návrhu na uzavření smlouvy o poskytování právních služeb do jeho e-mailové schránky. V případě, že tak v této lhůtě neučiní, nabídka k uzavření smlouvy zaniká.
 3. Poskytovatel poskytne klientovi právní radu do 7 pracovních dní od uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, tj. od okamžiku, kdy je zaplacena celá kupní cena v souladu s čl. I odst. 5 těchto podmínek.
 4. Pokud klient v žádosti o poskytnutí právní rady požádal o zaslání expresní odpovědi, tak bude klientovi právní rada poskytnuta do 2 pracovních dní za současného zvýšení ceny za poskytnutí právní rady dle čl. IV odst. 5 těchto všeobecných podmínek.

IV. Poskytnutí právní rady

 1. Právní rada je klientovi poskytována v písemné podobě. Pokud to odůvodňují okolnosti případu, pak je možné ji poskytnout také v podobě telefonické konzultace.
 2. Rozsah odpovědi se řídí individuální složitostí otázky. Poskytovatel vymezuje dvě pásma právních otázek:
  1. malá právní rada,
  2. větší právní rada.
 3. Cena služby „malá právní rada“ dle odst. 2 písm. a) je 249 Kč včetně DPH. Tato služba zahrnuje zodpovězení jednoduchého a přímočarého dotazu na výklad právních norem, na právní situaci či problém. Zahrnuje práci právníka v rozsahu přibližně 15 minut a výstupem jsou 2-3 odstavce textu (zpravidla do 700 znaků).
 4. Cena služby „větší právní rada“ dle odst. 2 písm. b) je 599 Kč včetně DPH. Tato služba zahrnuje zodpovězení složitějšího právního dotazu. Dle domluvy poskytovatele a klienta v rámci návrhu na uzavření smlouvy může zahrnovat také prostudování dokumentu zaslaného klientem, kterého se právní problém týká, pokud to umožní délka dokumentu ve vztahu k časové dotaci na zodpovězení právního dotazu. V této službě je zahrnuta práce právníka, jejíž rozsah je maximálně 30 minut a výstupem nejvýše 1 normostrana textu (1.800 znaků).
 5. Pokud klient ve své žádosti o poskytnutí právní rady požádal o zaslání expresní odpovědi, cena služeb dle čl. IV odst. 3 a 4 se zvyšuje na 399 Kč včetně DPH za malou právní radu a 899 Kč včetně DPH za větší právní radu.
 6. Klient bere na vědomí, že poskytovatel pracuje pouze s informacemi, které mu byly poskytnuty. Právní otázky jsou v případě tohoto typu poskytování právních služeb řešeny pouze obecně. Pokud jsou klientem poskytnuty informace chybné či neúplné, poskytovatel za to z povahy poskytované služby nemůže nést odpovědnost. Ve své odpovědi se snaží alespoň abstraktně vymezit limity představovaného řešení. Právní pravidla totiž mají své výjimky a je možné, že i zrovna položený dotaz spadá pod tuto výjimku, ačkoliv to z něj nevyplývá.
 7. Klient v návaznosti na předchozí odstavec bere na vědomí, že povahou této služby je pouze poskytnutí prvotního nasměrování a orientace při řešení právní otázky či problému. Cílem je poskytnutí základního přehledu pro orientaci v relevantních právních předpisech a předestření možností řešení právního problému tak, aby klient získal přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu. Nemůže jít o řešení vyčerpávající, protože nejde o právní analýzu vyjadřující hlubší studium problematiky a sepis stanovisek s nutností prostudování většího množství podkladů. Tato služba nemůže nahradit osobní konzultaci s advokátem či notářem, který by se při poskytování právních služeb seznámil s kompletní dokumentací celého případu.
 8. Předmětem poskytování právní rady dle těchto obchodních podmínek není provádění revizí smluv či jiných dokumentů, případně sepisování takových dokumentů.

V. Práva z vadného plnění

 1. Poskytovatel musí plnit řádně a včas.
 2. Klient je oprávněn písemně uplatnit práva z vadného plnění za podmínek vymezených občanským zákoníkem. Může k tomu využít e-mailovou adresu poradna@zakonyprolidi.cz. Je povinen přesně označit poskytnutou právní službu, uvést své kontaktní informace a konkrétně popsat vady či nedostatky, které v poskytnutí služby spatřuje. Dále uvede preferovaný způsob vyřízení reklamace.
 3. Poskytovatel reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní od jejího doručení.

VI. Zánik právního vztahu

 1. Klient, který je spotřebitelem, je v souladu s § 1818 a 1829 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování právních služeb bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle poskytovateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. V souladu s čl. II. odst. 2 těchto podmínek klient toto právo nemá, byla-li již služba poskytnuta.
 2. Klient od smlouvy může odstoupit jednostranným právním jednáním (např. dopisem či e-mailem). Je možné použít tento vzorový formulář.
 3. Poskytovatel má právo vypovědět smlouvu v případech uvedených v § 20 zákona o advokacii, např. pokud by dodatečně zjistil, že existují důvody, pro které by musel v souladu s § 19 zákona o advokacii poskytnutí právních služeb odmítnout.
 4. Klient je oprávněn smlouvu vypovědět v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 zákona o advokacii.
 5. Vzhledem k povaze poskytované právní služby, která spočívá pouze v poskytnutí odpovědi na dotaz vymezený klientem, se nepoužije § 20 odst. 6 zákona o advokacii a poskytovatel tedy po zániku smlouvy o poskytováních právních služeb již není povinen činit žádné další úkony.

VII. Mimosoudní řešení sporů

V případě, že se vyskytne mezi poskytovatelem a klientem, který je spotřebitel, spor, jenž se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, má klient právo na mimosoudní řešení sporu. Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

VIII. Účinnost a změny obchodních podmínek

 1. Smlouva o poskytnutí právních služeb se řídí obchodními podmínkami platnými v okamžiku podání žádosti o poskytnutí právní rady.
 2. Ukáže-li se kterékoli ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným či nevymahatelným, nebo se takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení, lze-li dotčené ustanovení oddělit od obchodních podmínek jako celku.